Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

Đừng tùy tiện hứa với ai

Không khéo lại nhận bạt tai ” đáng đời”

( Trích: Thái Hậu – Nam Phi liên hoàn kế)